Kontaktujte Nás

Táto stránka slúži k upozorneniu na látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC; substances of very high concern), ktoré sú subjektom Registrácie hodnotenia, povoľovania a obmedzovania, chemických látok (REACH; Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Podľa nariadenia REACH, článku 33, Vás musíme informovať, že naše nasledujúce produkty z neželezných kovov obsahujú látku zo zoznamu kandidátov SVHC.

Látka (SVHC): olovo

Relevantné produkty:

Upozorňujeme, že ste povinní oznámiť vyššie uvedené informácie svojmu zákazníkovi!

Ďalšia dobrovoľná informácia: